ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 4(1)(ಎ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಡಳಿತ-1

 

 

 

 

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿವರ

ವರ್ಷ

ಭಾಷೆ

ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ: 31.12.2021 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

1

ಎಲ್‌ಎಎಂ

2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಎಲ್‌ಸಿಇ

2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಎಲ್‌ಸಿಇ - ಸ.ವಾ

2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ಎಲ್‌ಎಸಿ

2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ಎಲ್‌ಎಸಿ - ಸ.ವಾ

2021

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ: 31.12.2020 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

1

ಎಲ್‌ಎಎಂ

2020

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಎಲ್‌ಸಿಇ

2020

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಎಲ್‌ಎಸಿ

2020

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ಎಲ್‌ಎಸಿ - ಸ.ವಾ

2020

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ: 31.12.2019 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
1 ಎಲ್‌ಎಎಂ 2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಎಲ್‌ಸಿಇ 2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಎಲ್‌ಎಸಿ 2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ದಿನಾಂಕ: 31.12.2018 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

1

ಎಲ್‌ಎಎಂ

2018

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಎಲ್‌ಸಿಇ

2018

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಎಲ್‌ಎಸಿ

2018

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

 

 

 

 

 

ಎಲ್‌ಸಿಇ 

2000 ರಿಂದ 2012

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಎಲ್‌ಎಜಿ

2000 ರಿಂದ 2012

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಎಲ್‌ಎಸಿ

2003 ರಿಂದ 2011

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಡಳಿತ-2              
             
ಅಭಿಪ್ರಾಯ  1   ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ  ಸಿ  ವರ್ಗದ ಕಡತ  2005   ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   2  ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ  ಸಿ  ವರ್ಗದ ಕಡತ  2006   ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   3  ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2007  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   4  ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2008  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  5 ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2009  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  6 ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2011  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  7 ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2012  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  8 ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2013  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  9 ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2014  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  10 ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2015  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  11 ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2016  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ         ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  12 ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2017  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   18   ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2018   ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
     ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ         ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು 1 ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ 2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  2 ಹೆಚ್‌ ಆರ್‌ ಎಂ 2021 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹೆಚ್‌ ಆರ್‌ ಸಿ 2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  4 ಕೆ ಎಲ್‌ ಎಸ್‌ 2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
               
ಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳು  1  ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2007   ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   405kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
     
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ  ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  96kb  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 2   ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2008   ಕನ್ನಡ    ಇಲಾಖೆ    488kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ  ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  98kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 3    ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಬಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2009    ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ     220kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  1.51mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  585kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 4    ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಬಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2010    ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ   62kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  3mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  843kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 5   ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2011   ಕನ್ನಡ    ಇಲಾಖೆ    1.14mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  1.46mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6    ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಬಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2012     ಕನ್ನಡ    ಇಲಾಖೆ     40.62kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  3.35mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  1.56mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 7    ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಬಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2013     ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ      51kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2.4mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  1mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 8    ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಬಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2014    ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ     64kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  3.7mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  3.3mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 9  ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಬಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2015  ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ   51.25kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 3.44mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 1.12mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 10    ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಬಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2016    ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ     76.14kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  3.52mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2.23mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 11    ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಬಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2017    ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ     405kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  1.56mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  1.77mb ವೀಕ್ಷಿಸಿ
             
ವ್ಯಾಜ್ಯ-6  1 ಡಿಡಬ್ಲ್ಯುಎ  2018  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  64.82 KB ವೀಕ್ಸಿಸಿ
 2  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯುಎ6  2018  ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ  95.28 KB ವೀಕ್ಸಿಸಿ
 3  

ಎಲ್ ಬಿಎಸ್6

 2018  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  436.31 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 4  ಎಲ್ ಸಿಬಿ6   2018  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  130.24 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 5  ಎಲ್ ಎಂಸಿ6  2018  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  133.31 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 6  ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಂ6  2018  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  248.67 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 7  ಎಲ್ಎಸ್ ಟಿ          2018  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  139.39 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 8  ಎಲ್ಎಸ್ ಟಿ6          2018  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  140.68 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 9  ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ6  2018  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  107.68 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 10  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ        2017  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  86.16 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 11  ಎಲ್ ಬಿಎಸ್6  2017  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  639.43 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 12  ಎಲ್ಎಸ್ ಎಂ6  2017   ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  447.28 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 13  ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ6   2017  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  188.09 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 14  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ6   2016  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  72.65 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 15  ಎಲ್ ಬಿಎಸ್6  2016  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  938.90 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 16  ಎಲ್ಎಸ್ ಎಂ6  2016  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  536.05 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 17  ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ6  2016  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  186.09 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 18  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ  2015  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  85.10 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 19  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ6  2015  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  72.65 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 20  ಎಲ್ ಬಿಎಸ್6  2015  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  723.09 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 21  ಎಲ್ಎಸ್ ಎಂ6  2015  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  488.13 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 22  ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ6  2015  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  143.91 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 23  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ  2014  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  86.22 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 24  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ6  2014  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  38.03 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 25  ಎಲ್ ಬಿಎಸ್6  2014  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  737.34 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 26  ಎಲ್ಎಸ್ ಎಂ6  2014  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  546.25 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 27  ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ6  2014  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  157.25 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 28  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ6  2013  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  40.61 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 29  ಎಲ್ ಬಿಎಸ್6  2013  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  824.75 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30 ಎಲ್ ಸಿಬಿ6 2013 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  84.89 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 31  ಎಲ್ಎಸ್ ಎಂ6  2013  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  475.25 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 32  ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ6  2013  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  65.43 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 33  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ6  2012  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  50.70 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 34  ಎಲ್ ಬಿಎಸ್6  2012  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  894.30 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 35  ಎಲ್ಎಂಸಿ6   2012  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  79.13 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 36  ಎಲ್ಎಸ್ ಎಂ6  2012  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  438.94 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 37  ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ6  2012  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  131.98 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 38  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ6  2011  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  134.27 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 39  ಎಲ್ ಬಿಎಸ್6  2011  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.41 MB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 40 ಎಲ್ಎಸ್ ಎಂ6  2011  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 41  ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ6  2011  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 42  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ6  2010  ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ  132.98 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 43  ಎಲ್ ಬಿಎಸ್6  2010  ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ  1.16 MB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 44  ಎಲ್ ಸಿಬಿ6  2010  ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ  242.38 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 45  ಎಲ್ಎಸ್ ಎಂ6  2010  ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ  668.72 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 46  ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ6  2010  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  157.96 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 47  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ6 2009 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 48  ಎಲ್ ಬಿಎಸ್6  2009  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.55 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 49  ಎಲ್ಎಂಸಿ6   2009  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  243.50 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 50  ಎಲ್ಎಸ್ ಎಂ6  2009  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  810.32 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 51  ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ6  2009  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  158.04 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 52  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ6  2008  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  239.35 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 53  ಎಲ್ ಬಿಎಸ್6 2008  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.99 MB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 54   ಎಲ್ ಸಿಬಿ6  2008  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  133.11 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 55  ಎಲ್ಎಂಸಿ6  2008 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  247.38 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 56  ಎಲ್ಎಸ್ ಎಂ6 2008 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 57   ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ6  2008  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  175.67 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 58  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ6  2007  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  135.44 KB  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 59   ಎಲ್ ಬಿಎಸ್6  2007  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
60 ಎಲ್ ಸಿಬಿ6 2007 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 133.86 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 61  ಎಲ್ಎಂಸಿ6  2007 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  132.73 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 62  ಎಲ್ಎಸ್ ಎಂ6 2007 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  558.10 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 63  ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ6 2007 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 64  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ  2006  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 65  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ6  2006  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 66  ಎಲ್ ಬಿಎಸ್6 2006 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  2.03 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 67  ಎಲ್ ಸಿಬಿ6 2006 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  132.48 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 68   ಎಲ್ಎಸ್ ಎಂ6 2006 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 69   ಎಲ್ಎಸ್ ಟಿ6          2006  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 70  ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ6  2006  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 71  ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ6  2005  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 72   ಎಲ್ ಬಿಎಸ್6 2005 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 73  ಎಲ್ ಸಿಬಿ6 2005 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  134.91 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 74    ಎಲ್ಎಸ್ ಎಂ6 2005 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 75    ಎಲ್ಎಸ್ ಟಿ6         2005 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 76  ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ6 2005 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  198.99 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
             
ವ್ಯಾಜ್ಯ-7  1  ವ್ಯಾಜ್ಯ-7 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2005  ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ವ್ಯಾಜ್ಯ-7- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
2   ವ್ಯಾಜ್ಯ-7 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2006 ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ವ್ಯಾಜ್ಯ-7- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
3   ವ್ಯಾಜ್ಯ-7 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2007 ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ವ್ಯಾಜ್ಯ-7- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
4   ವ್ಯಾಜ್ಯ-7 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2008 ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವ್ಯಾಜ್ಯ-7- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
5   ವ್ಯಾಜ್ಯ-7 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2009 ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ವ್ಯಾಜ್ಯ-7- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
6   ವ್ಯಾಜ್ಯ-7 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2010 ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ವ್ಯಾಜ್ಯ-7- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
7   ವ್ಯಾಜ್ಯ-7 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2011 ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ವ್ಯಾಜ್ಯ-7- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
8   ವ್ಯಾಜ್ಯ-7 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2012 ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ವ್ಯಾಜ್ಯ-7- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
9   ವ್ಯಾಜ್ಯ-7 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2013 ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ವ್ಯಾಜ್ಯ-7- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
10   ವ್ಯಾಜ್ಯ-7 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2014 ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ವ್ಯಾಜ್ಯ-7- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
11   ವ್ಯಾಜ್ಯ-7 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2015  ಕನ್ನಡ      ಇಲಾಖೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ವ್ಯಾಜ್ಯ-7- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
12   ವ್ಯಾಜ್ಯ-7 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2016 ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ವ್ಯಾಜ್ಯ-7- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
13   ವ್ಯಾಜ್ಯ-7 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2017 ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ವ್ಯಾಜ್ಯ-7- ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 14 ವ್ಯಾಜ್ಯ-7 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ   ಸಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2018 ಕನ್ನಡ     ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
             
ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಜಲವಿವಾದ  1 ಅಂತರಾಜ್ಯ ಜಲವಿವಾದ - ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ  ಸಿ & ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2010  ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 2 ಅಂತರಾಜ್ಯ ಜಲವಿವಾದ - ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ  ಸಿ & ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2011  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 3  ಅಂತರಾಜ್ಯ ಜಲವಿವಾದ - ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ  ಸಿ & ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2012  ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 4  ಅಂತರಾಜ್ಯ ಜಲವಿವಾದ - ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ  ಸಿ & ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2013  ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 5  ಅಂತರಾಜ್ಯ ಜಲವಿವಾದ - ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ  ಸಿ & ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2014  ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6  ಅಂತರಾಜ್ಯ ಜಲವಿವಾದ - ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ  ಸಿ & ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2015  ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7  ಅಂತರಾಜ್ಯ ಜಲವಿವಾದ - ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ  ಸಿ & ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2016   ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8  ಅಂತರಾಜ್ಯ ಜಲವಿವಾದ - ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ  ಸಿ & ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ 2017   ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 9   ಅಂತರಾಜ್ಯ ಜಲವಿವಾದ - ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ  ಸಿ & ಡಿ ವರ್ಗದ ಕಡತ  2018   ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
             

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-06-2022 03:52 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080